استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسیبه گزارش خبرنگار استدیو، در این شماره ویژه تاریخ ایران به ویژه از قرن ۱۶ تا سرنگونگی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ مورد توجه قرار گرفته است.

از نگاه این نشریه استقرار نظام صفوی در ایران پایه‌های پیدایش ایران مدرن است.

«شکوه اصفهان»، پایتخت شاه عباس صفوی که لوفیگارو وی را معادل لوئی شانزدهم می‌داند، از دیگر مطالبی است که در بخش‌هایی از این نشریه تاریخی به آن پرداخته شده است.

در همین حال این نشریه به شخصیت‌های دیگری مانند نادر شاه که ناپلئون بناپارت وی را تحسین می‌کرد، نیز توجه نشان می‌دهد.

جنبه‌های ناب شیعی ایران از یک سو و هویت‌های منحصراً پارسی از کوروش تا حکومت پهلوی از سوی دیگر، در این ویژه‌نامه لوفیگارو هم مورد بررسی قرار گرفته است.

امکان نظر دهی وجود ندارد.