استدیو تیپس

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی


سرهنگ علی آقا کارخانه ،سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت: طبقه های پنجم و
ششم ساختمان سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران واقع در تقاطع ولی عصر
و زرتشت که ساعتی قبل دچار حریق شد کاملا اطفا شده است.

سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران

سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران

آتش سوزی طبقه های پنجم و ششم ساختمان سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۴۲ تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد
که به سرویس های تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های
گروهی و فردی کشاورزی ادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی
بعنوان دوبال توانمند دولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران )
بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیم بازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.

سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران

آتش سوزی

درباره سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران بیشتر بدانید
سه وظیفه و رسالت اصلی سازمان عبارتنداز:

الف) وظایف هدایتی

ب ) وظایف حمایتی

ج ) وظایف نظارتی ومراقبت

وظایف مذکور راباهماهنگی درسطح وزارت متبوع ومعاونتهای وزارتخانه ونیز با سایروزارتخانه های
مرتبط با کار سازمان تعاون روستائی وشبکه گسترده تعاون روستایی ازطریق دفاتر ستادی و سازمانهای
تعاون روستایی استانها بطورمستقیم وارتباط بلافصلی که بااستانها وازطریق استان باشهرستانها وبالاخره تاسطح روستاها راانجام میدهد.

اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی

۱- تربیت انسانهای باتفکر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا

۲- آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستایی

۳- تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی

۴- توسعه کمی وکیفی شبکه تعاونیها وتهیه استانداردها وشاخص های توسعه ای آموزشی

۵- تدوین وبازنگری اساسنامه ، دستورالعملها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه

۶- تدوین تقویم سالیانه آموزشی وهمکاری وهمگامی با سایردستگاههای آموزشی
برای گسترش دانش وارتقاء مهارت های علمی وکاربردی درسطح جامعه روستایی تعاونگر

۷- برپایی وتشکیل نمایشگاهها، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای آموزشی
وترویجی برای اعضاء وارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی

۸- ترتیب مسابقات علمی وآموزشی واعطای جوایز به نفرات ممتاز شبکه تعاونی روستایی

۹- ایجاد ارتباط وقبول عضویت درسازمانهای بین المللی ومنطقه ای شبکه تعاونیها
واستفاده بهینه ازفرصت های جامعه بین الملل برای اعزام کارآموز به خارج ازکشور
ویا دعوت از استاتید خارجی برای گسترش دانش درسطح شبکه تعاون روستائی

اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی

۱- توانمند سازی اعضاء وارکان شرکتهای تعاون روستایی وکشاورزی واتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانهای توسعه یافته وخردپذیر

۲- تدوین واصلاح قوانین ومقررات برای تسهیل درگردش کار

۳- توسعه وتقویت عملیات مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی وخدماتی درروستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون

۴- تأمین وتدارک عوامل پیشرفت ، تقویت وتوسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات
وفرآوری وتبدیل وتکمیل این روند برای جلوگیری ازضایعات محصولات ، ضرر وزیان کشاورزان عضو

۵- تقویت واصلاح وبهبود سیستم حمل ونقل برای انتقال محصولات کشاورزی وبهینه سازی این صنعت

۶- تهیه وتولید وفروش نهاده های کشاورزی ( کود، سم و…) وماشین آلات ولوازم حرفه ای
مورد نیاز اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی واعضاء آنها

۷- ارائه تسهیلات بانکی واعتباری وتشکیل شرکتهای اعتباری خرد درسطح روستا وقبول عاملیت بانک کشاورزی توسط تعاونیها

۸- ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه
وارائه راهکارهای جدید برای شرکت درپویایی بخش وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست

فناوری اطلاعات و حمایت

حمایت عبارت است از کسب اطلاع از وضع موجود سازمان و واحدهای تابعه و تحلیل اطلاعات
موجود بصورت یکپارچه به منظور اخذ تصمیم های مدیریتی لازم در جهت رفع موانع و مشکلات
سازمان. درایران مشکل بزرگ سد راه پیشرفت سازمانها و دولت عدم اطلاع دقیق از آمار و اطلاعات
عملکردی است که نمود عینی آن ارائه آمارهای متفاوت و ناهمگون از سوی برخی مدیران است.

در این مورد هم بخوبی نقش ICT در فرایند حمایت شرکت ها و اتحادیه ها محسوس است
که البته مفید ترین و ساده ترین راه حل معضل مذکور در راستای مکانیزاسیون هر سازمان
میتواند بکارگیری اتوماسیون اداری و MIS باشد و این مرحله نخستین گام در جهت آمادگی
سازمان به منظور تحلیل اطلاعات ثبت شده برای تشخیص گلوگاهها با نگاه کلان مدیریتی است.

مشرق نیوز و خبرنگاران جوان

امکان نظر دهی وجود ندارد.